2 டோஸ் விலை ரூ.1000 மட்டுமே….

2 டோஸ் விலை ரூ.1000
மட்டுமே….

இந்தியாவில் போடப்படும் கோவிஷீல்டு
தடுப்பூசியின் விலை 2 டோஸ் ரூ.1000
மட்டுமே என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்ற தடுப்பு மருந்துகளை காட்டிலும்
கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் செலவு
குறைவானது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த தடுப்பூசி பரிசோதனையில்
70 முதல் 90 சதவீதம் வரை
பலனளித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami