குளிர்காலம் வந்துவிட்டது. சூழலில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன், புதிய நோய்களும் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ளன!

குளிர்காலம் வந்துவிட்டது. சூழலில் ஏற்படும் மாற்றத்துடன், புதிய நோய்களும் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ளன! குறிப்பாக குளிர்ந்த காலநிலையில், சளி மற்றும் காய்ச்சல், அத்துடன் ஒவ்வாமை மற்றும் தொற்றுநோய்களின் விளைவுகள்

Read more