போலியோமைலிடிஸ் என்றால் என்ன?

போலியோமைலிடிஸ் என்றால் என்ன? ஸ்கோலியோசிஸ் அல்லது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், அதாவது முதுகெலும்பு அசாதாரணமாக வளைந்திருக்கும். அந்த வழியில் முதுகின் பின்புறம் வளைந்திருப்பது போல் இருக்கும். ஸ்கோலியோசிஸ் இளம் பருவத்தினரின்

Read more